Your browser doesn't support JavaScript, so you can't post here.
НП МАСОД - ДСТУ 3892-99 Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів. Терміни та визначення
 • ДСТУ 3892-99 Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів. Терміни та визначення

  ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ. ДСТУ 3892-99. ЧИННИЙ ВІД 2000-01-01

  ЗАСОБИ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО УКРІПЛЕННЯ

  ТА ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ
  Терміни та визначення

  СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УКРЕПЛЕНИЯ
  И ЗАЩИТЬІ ОБЪЕКТОВ
  Термины и определения

  MEANS OF OBJECTS ENGINEERING-TECHNICAL
  STRENGTHENING AND DEFENCE
  Terms and definitions


  1 Галузь використання
  1.1. Цей стандарт установлює терміни та визначення щодо засобів інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів.
  У стандарт включено терміни та визначення, що стосуються засобів технічного укріплення та захисту об'єктів (скло посиленої міцності, спеціальні елементи стін, вікон, підлоги, стелі, а також ланцеровані та укріплені двері, сейфи та інші сховища і замки до них).
  1.2. Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов’язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі щодо засобів інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів, а також для робіт зі стандартизації або у разі використання результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп’ютерних систем.

  2 Нормативні посилання

  ДСТУ 2272-93 ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення.
  ДСТУ 2825-94 Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення основних понять.
  ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення.
  ДСТУ 2979-95 Вироби скляні технічні. Терміни та визначення.
  ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення.
  ДСТУ 3290-95 Виробництво скла. Види скла. Терміни та визначення.
  ВБН В.2.2-00032106-1-95 Відомчі будівельні норми України. Будинки і споруди. Проектування банків і банківських сховищ.

  3. Основні положення
  3.1. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.
  3.2. Узята в круглі дужки частина терміна може бути випущена в разі використання його в документах зі стандартизації.
  3.3. Подані визначення можна у разі необхідності змінювати, вводити до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об'єкти, що входять в обсяг визначуваного поняття. Зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.
  3.4. У разі, коли в терміні містяться всі необхідні й достатні ознаки понять, замість їх визначення ставиться риска.
  3.5. У стандарті, як довідкові, подано англійські (en) і російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.
  3.6. Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах, то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.
  3.7. Терміни та визначення щодо надійності — згідно з ДСТУ 2860, а терміни та визначення щодо небезпечних чинників пожежі — згідно з ДСТУ 2272. Терміни та визначення основних понять розрахунків та випробувань на міцність — згідно з ДСТУ 2825. Терміни та визначення виробів скляних технічних — згідно з ДСТУ 2979.
  3.8. Терміни та визначення загальнотехнічних понять, необхідних для розуміння тексту стандарту, подано в додатках А та Б.
  3.9. Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом, їхні короткі форми, подані абревіатурою, — світлим шрифтом, а синоніми — курсивом.
  3.10. Для збереження цілісності термінологічної системи в стандарт включено вже стандартизовані терміни та визначення з посиланням на той стандарт, в якому вони стандартизовані. Позначення стандарту, на який робиться посилання, наведено в круглих дужках після визначення.
  3.11. У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики
  іншомовних відповідників кожною мовою окремо.
  3.12. У квадратних дужках подано терміни, які мають спільні терміноелементи.
  3.13. Недозволені для вживання терміни-синоніми наведено в круглих дужках після стандартизованого терміна з позначкою «Нд».

  4. Сейфи, двері сховищ та сховища
  4.1 об'єкт
  Система, споруда, машина, підсистема, апаратура, функційна одиниця, пристрій, елемент чи будь-яка їхня частина, що розглядається з погляду надійності як самостійна одиниця.
  Примітка 1. Об'єкт може включати технічні засоби, програмні засоби, технічний персонал чи будь-які їх поєднання.
  Примітка 2. Сукупність об'єктів, об'єднаних спільним призначенням і метою функціонування, може розглядатися як об'єкт (ДСТУ 2860).
  en item
  ru объект
  Система, сооружение, машина, подсистема, аппаратура, функциональная единица, устройство, злемент или любая их часть, рассматриваемая с точки зрения надежности как самостоятельная единица.
  Примечание 1. Объект может включать технические
  средства, программньїе средства, технический персонал
  или их любые сочетания.
  Примечание 2. Совокупность объектов, объединённых
  общим назначением и целью функционирования, может
  рассматриваться как объект.
  4.2 механічне захисне устатковання для зберігання цінностей
  Обект, що за своїм функціональним призначенням забезпечує певний рівень захисту цінностей, документів, носіїв інформації від крадіжки зі зломом та(чи) впливу небезпечних чинників пожежі4 конструктивно складається з пов'язаних силових елементів, які забезпечують необхідний рівень надійності та(чи) вогнетривкості об'єкта в цілому.
  ru (механическое защитное оборудование для хранения ценностей.
  Объект, который по своему функциональному назначению обеспечивает определенный уровень защиты ценностей, документов, носителей информации от кражи со взломом и (или) воздействия опасных факторов пожара. Конструктивно состоит из связанных силовых элементов, обеспечивающих необходимый уровень надёжности и(или) огнестойкости объекта в целом)
  4.3 сейф
  Механічне захисне устаткування дл зберігання цінностей, яке в заиненому стані має, принаймні, один внутрішній бік не більше 1 м.
  en safe
  ru (сейф
  Механическое защитное оборудование для хранения ценностей, которое в закрытом состонии имеет, по крайней мере, одну внуреннюю сторону не более 1 м)
  4.4 вогнетривкий сейф
  Сейф, що захищає від впливу небезпечних чинників пожежі.
  en fire resistant safe
  ru (огнестойкий сейф
  Сейф, защищающий от опасных факторов пожара)
  4.5 автономний сейф
  Сейф, захист якого від крадіжки зі зломом залежить лише від матеріалів і конструкції його початкового виготовлення, а не від матеріалів, що додаються чи монтуються під час цого установлення.
  en free-standing safe
  ru (автономный сейф
  Сейф, защита которого от кражи со взломом зависит только от материалов и конструкции его начального изготовления, а не от материалов, что прилагаются или монтируются во время его установки)
  4.6 умонтований сейф; вбудований сейф
  Сейф, захист якого від крадіжки зі зломом частково забезпечується матеріалами конструкції, в яку він умонтований, або матеріалами, які додаються під час його установлення.
  Примітка. Сейфи, умонтовані у підлогу, стіну, а також всередині іншого сейфа — це спеціальні типи умонтованих сейфів.
  en built-in safe
  ru (вмонтированный сейф; встроенный сейф
  Сейф, защитта которого от кражи со взломом частично обеспечиваются материалами конструкции, в которую он вмонтирован, или материалами, которые прилагаются во время его установки)
  Примечание. Сейфы, вмонтированные в пол, стену, а также внутри другого сейфа - это специальные типы вмонтированных сейфов.
  4.7 сховище (цінностей)
  Об'єкт для зберігання цінностей, документів, носіїв інформації, який протидіє крадіжці зі зломом та впливу небезпених чинників пожажі, і в зачиненому стані довжина кожного внутрішнього цого боку перевищує 1 м.
  Примітка. Сховища за конструктивними особливостями побудови та способу з'єднання стін, стелі і підлоги поділяються на монолітні, модульні (панельні) та комбіновані:
  монолітне — залізобетонна конструкція, що споруджується за місцем експліатації способом каркасного армування та укладання в опалубку бетонної суміші, яка після її ущільнення та затвердіння утворює суцільну залізобетонну оболонку;
  модульне — залізобетонна конструкція, що збирається за місцем експлуатації в єдину конструкцію із попередньо виготовлених у заводських умовах будівельних елементів;
  комбіноване — залізобетонна конструкція, що споруджується комбінованим способом і поєднує у собі елементи монолітні та модульні.
  en strongroom
  ru (хранилище (ценностей)
  Объект для хранения ценностей, документов, носителей информации, который противодействует краже со взломом, и в закрытом состоянии длина каждой из внутренних его сторон превышает 1 м)
  Примечание. Хранилища по конструктивным особенностям построения и способа соединения стен, потолка и пола делятся на монолитные, модульные (панельные) и комбинированные:
  монолитные — железобетонная конструкция, которая сооружается по месту эксплуатации способом каркасного армирования и укладки в опалубку бетонной смеси, которая после её уплотнения и затвердения образует сплошную железобетонную оболочку;
  модульное (панельное) - железобетонная конструкция, которая собирается по месту эксплуатации в единую конструкцию из предварительно изготовленных в заводских условиях строительных элементов;
  комбинированное — железобетонная конструкция, которая сооружается комбинированным способом и объединяет в себе элементы монолитные и модульные.
  4.7.1 передсховище
  Приміщення, що безпосередньо межує зі сховищем і є додатковим механічним рубежем захисту підходу, і унеможливлює спостереження за порядком відчинення та зачинення дверей сховища.
  (ВБН В 2.2-00032106-1)
  en in front of strongroom
  ru предхранилище
  Помещение, непосредственно примыкающее к хранилищу и являющееся дополнительным механическим рубежом защиты подхода и исключает возможность наблюдения за порядком открытия и закрытия двери хранилища.
  4.8 двері сховища
  Двері із замками, ригельним механізмом і рамою, що призначені забезпечувати доступ у сховище і протидіяти крадіжці зі зломом та(чи) впливу небезпечних чинників пожежі
  Примітка. За результатами тестування на безпеку, міцність та(чи) вогнетривкість дверям може бути надано відповідний клас опору.
  en strongroom door
  ru (дверь хранилища
  Дверь с замками, ригельным механизмом и рамой, которая предназначена обеспечить доступ в хранилище и противодействовать краже со взломом и(или) влиянию опасных факторов пожара)
  Примечание. По результатам тестирования на безопасность, прочность и(или) огнестойкость двери может быть присвоен соответствующий класс сопротивления
  4.9 приладдя сховища
  Монтажні знаряддя, що розташовані у структурі або проходять через структуру сховища чи дверей сховища і призначені для вентиляції, вкладання цінностей або для вводу кабелів.
  en accessories
  ru (принадлежности хранилища
  Монтажные приспособления, расположенные в структуре или проходящие через структуру хранилища или дверей хранилища и предназначенные для вентиляции, вложения ценностей или для ввода кабелей)
  4.10 операційний час
  Час, протягом якого використовується інструмент або обладнання для перевірки зразків випробовуваної продукції.
  en operating time
  ru (операционное время
  Время, в течение которого используется инструмент или оборудование для проверки образцов испытываемой продукции)
  4.11 одиниця опору; RU
  Умовний числовий показник, що характеризує тривкість сейфа чи сховища до злому та визначається використанням інструмента, який
  має коефіцієнт 1 і базисну величину 0, протягом однієї хвилини.
  en resistance unit
  ru (единица сопротивления; RU
  Условный числовой показатель, характеризующий устойчивость сейфа или хранилища к взлому, определяемый использованием инструмента, имеющего коэффициент 1 и базисную величину 0, на протяжении одной минуты)
  4.12 клас опору
  Числовий показник у класифікації захисного обладнання об'єктів, що відповідає величині опору крадіжці зі зломом.
  en resistance grade

  ru (класс сопротивления
  Числовой показатель в классификации защитного оборудования объектов по величине сопротивления краже со взломом)
  4.13 величина опору
  Числовий показник в одиницях опору, що його розраховують після закінчення кожного випробування зразка захисного обладнання.
  en resistance value
  ru (величина сопротивления
  Числовой показатель в единицах солротивления, который рассчитывается по окончании каждого испытания образца защитного оборудования)
  4.14 базисна величина; BV
  Числовий показник у класифікації, який установлено для кожного інструмента, що застосовується під час випробувань, виражений в одиницях опору.
  Примітка. Базисна величина відображає труднощі придбання, транспортування, використання та роботи відповідного інструмента у ситуації, що розглядається, та отримання необхідних знань і досвіду для його ефективного використання.
  en basic value
  ru (базисная величина; BV
  Числовая величина в классификации, установленная для каждого инструмента, используемого во время испытаний, выраженная в единицах сопротивления)
  Примечание. Базисная величина отображает трудности приобретения, транспортировки, использования и работы соответствующего инструмента в рассматриваемой ситуации и получение необходимых знаний и опыта для
  его эффективного применения.
  4.15 коефіцієнт інструмента
  Числовий показник в одиницях опору за хвилину (RU/хв), встановлений для кожної категорії інструмента, поділеного на групи, що характеризує ефективність використання даного інструмента під час проведення руйнівних операцій та враховує такі чинники, як шум, вібрація, дим, кіптява, іскри, випари та інші ефекти, які збільшують імовірність виявлення спроби крадіжки зі
  зломом
  en tool coefficient
  ru (коэффициент инструмента
  Числовой показатель в единицах сопротивления в минуту (RU/мин), установленный для каждой категории инструмента, разделенного на группы, который характеризует эффективность использования данного инструмента при проведении разрушающих операций и учитывает такие факторы, как шум, вибрация, дым, копоть, искры, испарения и другие эффекты, которые увеличивают вероятность обнаружения попытки кражи со взломом)
  4.16 ригельний механізм (дверей)
  Механізм, що утримує двері в зачиненому стані доти, доки його не буде зміщено у позицію, яка не фіксується.
  en boltwork
  ru (ригельный механизм (двери)
  Механизм, удерживающий дверь в закрытом состоянии до тех пор, пока он не будет смещён в нефиксированную позицию)
  4.17 замок
  Пристрій, призначений розпізнавати введений ключ (код), забезпечувати секретність відмикання дверей сейфів (сховищ) та виконувати функції блокування ригельного механізму або дверей.
  en lock

  ru (замок
  Приспособление, предназначенное для того, чтобы различать введенный ключ (код), обеспечивать секретность открытия дверей сейфов (хранилищ) и выполнять функции блокировки ригельного механизма или двери)
  4.17.1 сейфовий замок
  Замок підвищеної функційної надійності.
  en lock of safe
  ru (сейфовый замок
  Замок повышенной функциональной надежности)
  4.18 переблоковувальний пристрій
  Пристрій, що складається з блокувальних та аналізувальних елементів, і призначений перешкоджати зсуву ригельного механізму у нефіксовану позицію у разі віявлення злому.
  Примітка. Переблокувальний пристрій може бути частиною ригельного механізму (наприклад, активним безпосереднім блокіратором) або автономним пристроєм (наприклад, пасивним блокіратором).
  en relocking device

  ru (переблокирующее устройство
  Устройство, состоящее из блокирующих и анализирующих элементов и предназначенное для препятствия сдвига ригельного механизма в не фиксируемую позицию при выявлении действия взлома)
  Примечание. Переблокирующее приспособление может быть частью ригельного механизма (например, активным непосредственным блокиратором) или автономным устройством (например, пассивным блокиратором).
  4.19 зачинити двері сейфа (сховища)
  Перемістити двері так, щоб стало можливим зафіксувати їх ригельним механізмом або засувом (якщо відсутній ригельний механізм)
  ru (закрыть дверь сейфа (хранилища)
  переместить дверь так, чтобы стало возможным зафиксировать её ригельным механизмом или засовом (если отсутствует ригельный механизм))
  4.20 засув
  Деталь замка, закрутки або засувки, призначена замикати двері або вікна завдяки входженню у запірну рамку.
  en bolt

  ru засов
  Деталь замка, завёртки или задвижки, служащая для обеспечения запирания дверей или окон посредством входа в запорную рамку.
  4.21 замикати на ключ
  Блокувати ригельний механіз або засув дією замка.
  en to lock on key
  ru (закрывать на ключ
  Блокировать ригельный механизм или засов действием замка)
  4.22 механізм для замикання
  Сукупність замків, силових рухливих елементів (ригелі, засуви та ін.), що дають змогу замикати двері сейфів (сховищ).
  ru (запирающий механизм
  Совокупность замков, силовых подвижных элементов (ригели, засовы и т.п.), обеспечивающих запирание дверей сейфов (хранилищ))
  4.23 секретність замка
  Властивість замка, що її визначає кількість різноманітних комбінацій ключа чи кода, кожна з яких відповідає тільки певному ключу чи коду.
  ru (секретность замка
  Свойство замка, которое определяется количеством разнообразных комбинаций ключа или кода, каждая из которых соответствует только определённому ключу или коду)
  4.24 злам
  Наслідок руйнівної дії, спрямованої а порушення цілісності сейфа чи сховища з метою отримання часткового чи повного доступу до їхнього вмісту.
  ru (взлом
  Действия, направленные на разрушение целостности сейфа или хранилища с целью получения частичного или полного доступа к их содержимому)
  4.25 (руйнівний) доступ до вмісту сейфа (сховища)
  Результат злому, що унеможливлює добування зсередини сейфпа чи сховища їх вмісту або знищення будь-якої частини цього вмісту.
  ru ((разрушающий) доступ к содержимому сейфа [хранилища]
  Результат взлома, обеспечивающий возможность извлечения изнутри сейфа или хранилища их одержимого или уничтожение любой части этого содержимого)
  4.26 частковий доступ
  результат злому, що характеризується можливістю проходу жорсткого випробувального шаблону встановлених розмірів усередину сейфа (сховища) через отвір (проріз).
  ru (частичный доступ
  результат взлома, характеризующийся возможностью прохода жёсткого испытательного шаблона установленных размеров внутрь сейфа (хранилища) через отверстие (проём))
  4.27 повний доступ
  Результат злому, що характеризується проходом жорсткого випробувального шаблону встановлених розмірів усередину сейфа або
  сховища через отвір (проріз), а також витягання вбудованого сейфа зсередини, вилучення дверей, відкриття дверей на ширину не менше
  300 мм.
  ru (полный доступ
  Результат взлома, характеризующийся проходом жёсткого испытатеьного шаблона установленных размеров внутрь сейфа через отверстие (проём), а также извлечение встроенного сейфа из внутреннего пространства, удаление двери, открытие двери на ширину не менее 300 мм).
  4.28 зразок для випробувань
  Конструкція захисного устатковання в цілому обо окремі її фрагменти, придатні для випробувань відповідно до чинних вимог, технічні
  характеристики яких цілком відповідають технічній документації на виріб.
  ru (образец для испытаний
  Конструкция защитного оборудования в сборе или отдельные ее фрагменты, пригодные для испытаний в соответствии с действующими
  требованиями, технические характеристики которых полностью соответствуют технической документации на изделие)
  4.29 тривкість до злому; зломотривкість
  Здатність сейфа чи сховища протистояти злому, яку визначають кількісними характеристиками.
  ru (устойчивость к взлому
  Способность сейфа или хранилища противостоять взлому, которую определяют количественными характеристиками)
  4.30 випробування на тривкість до злому
  Випробування на здатність виробу виконувати свої функції під час дії на нього механічних інструментів або устатковання, які спрямовані
  на отримання часткового або повного доступу усередину сейфа чи сховища.
  ru (испытания на устойчивость к взлому
  Испытания, проводящиеся для контроля способности изделия выполнять свои функции во время действия на него механических инструментов или оборудования, направленные на получение частичного или полного доступа к внутреннему пространству сейфа или хранилища)
  4.31 додаткові випробування на тривкість до злому
  Додаткові випробування на вибухобезпечність та дію хімічних речовин, що її проводять для контролю здатності виробу виконувати свої функції у разі дії на нього означених чинників, які спрямовані на отримання часткового або повного доступу усередину сейфа чи сховища.
  ru (дополнительные испытания на устойчивость к злому
  Дополнительные испытания на взрывобезопасность и действие химических веществ, проводящиеся для контроля способности изделия выполнять свои функции во время действия на него указанных факторов, направленные на
  получение частичного или полного доступа внутрь сейфа или хранилища)
  4.32 час випробування на тривкість до злому
  Сумарна кількість робочого часу випробувань.
  ru (время испытаний на устойчивость к взлому
  Суммарное количество рабочего времени испытаний)
  4.33 робочий час випробувань (сейфів та сховищ)
  Проміжок часу між моментом початкового контакту інструмента або групи інструментів і моментом припинення їх контакту із зразком, а
  також час, витрачений на діставання інструменту (або їхніх частин) із зразка, вилучення яких необхідно для продовження випробувань.
  ru (рабочее время испытаний (сейфов и хранилищ)
  Интервал времени между моментом начального контакта инструмента или группы инструментов и моментом прекращения их контакта с образцом, а также время, затраченное на извлечение инструментов (или их частей) из
  образца, удаление которых необходимо для продолжения испытания).
  4.34 неруйнівний доступ
  Дії, що дають змогу здійснити доступ усередину сейфа чи сховища без їх ушкодження.
  ru (неразрушающий доступ
  Действия, позволяющие совершить доступ внутрь сейфа или хранилища без их повреждения)
  4.35 механічні випробування
  Випробування, що проводяться для експериментального визначення кількісних та(чи) якісних механічних характеристик об’єкта випробувань або дослідження його налружено-деформованого стану
  (ДСТУ 2825)
  en mechanical test
  ru(механические испытания
  Испытания, проводящиеся с целью экспериментального определения количественных и(или) качественных механических характеристик объекта испытаний или исследования его напряженно-деформированного состояния).

  5. Вогнетривкість
  5.1 граничний стан конструкції щодо вогнетривкості
  Стан конструкції, за якого вона втрачає здатність зберігати тримальні та(чи) відгороджувальні функції під час пожежі
  ru(предельное состояние конструкции по огнестойкости
  Состояние конструкции, при котором она утрачивает способность сохранять несущие и(или) ограждающие функции в условиях пожара)
  5.2 вогнетривкість
  Здатність будівельних конструкцій і елементів зберігати свою тримальну спроможність, а також чинити опір виникненню наскрізних отворів
  чи прогріванню де критичних температур і поширенню вогню.
  Примітка. Критичні температури встановлюють чинними методиками.
  (ДСТУ 2272)
  en fire resistance
  ru огнестойкость
  Способность строительных конструкций и элементов сохранять несущую способность, а также сопротивляться образованию сквозных отверстий или прогреву до критических температур и распространению огня.
  Примечание. Критические температуры устанавливаются действующими методиками
  5.3 границя вогнетривкості
  Проміжок часу (у годинах чи хвилинах) від початку вогневого стандартного випробування зразків до виникнення одного з граничних станів елементів і конструкцій.
  (ДСТУ 2272)
  en limit of fire resistance
  ru предел огнестойкости
  Интервал времени (з часах или минутах) от начала огневого стандартного испытания образцов до возникновения одного из предельных состояний элементов и конструкций.
  5.4 вогнетривкість сейфа
  Здатність конструкції сейфа зберігати вміст від дії небезпечних чинників пожежі.
  ru (огнестойкость сейфа Способность конструкции сейфа обеспечить сохранность содержимого от воздействия опасных факторов пожара)
  5.5 ступінь вогнетривкості
  Характеристика нормованої вогнетривкості будинків і споруд, що її визначають границею вогнетривкості основних будівельних конструкцій.
  (ДСТУ 2272)
  en degree of fire resistance
  ru степень огнестойкости
  Нормируемая характеристика огнестойкости зданий и сооружений, определяемая пределом огнестойкости основных строительных
  конструкций.
  5.6 границя вогнетривкості сейфа
  Показник вогнетривкості сейфа, що його визначають часом від початку випробувань, за заданих температурних режимів теплової дїї, до настання одного із нормованих для даного класу сейфа граничних станів.
  ru (предел огнестойкости сейфа
  Показатель огнестойкости сейфа, определяемый временем от начала испытаний, при заданных температурных режимах теплового воздействия, до наступления одного из нормируемых для данного класса сейфа предельных состояний)
  5.7 випробування сейфа на вогнетривкість
  випробування на здатність сейфа виконувати свої функції, а також чинити опір виникненню наскрізних отворів чи прогріванню до критичних температур і поширенню вогню.
  ru (испытания сейфа на огнестойкость
  Испытания, проводящиеся для контроля способности сейфа выполнять свои функции, а также сопротивляться образованию сквозных отверстий или прогреву до критических температур и распространению огня).

  6. Захисне скло
  6.1 захисне скло
  Конструкційний матеріал, що складається з одного або декількох шарів скла з полімерними матеріалами (або без них), з повітряним прошарком (прошарками) між ними (або без нього (без них)), що витримує певний опір силової дії.
  Примітка. Захисне скло має рівномірну товщину вподовж усієї своєї поверхні та, як правило, є прозорим або таким, що пропускає світло.
  ru (защитное стекло
  Конструкционный материал, который состоит из одного или нескольких слоев стекла с полимерными материалами (или без них), с воздушным зазором (зазорами) между ними (или без него (без них)), выдерживающий определенное сопротивление силового воздействия).
  Примечание. Защитное стекло имеет равномерную толщину по всей своей поверхности и, как правило, является прозрачным или пропускающим свет.
  6.2 ударотривке скло
  Захисне скло, яке забезпечує тимчасовий захист життя, здоров’я чи майна споживача від певного рівня силової дії, що відповідає атаці із застосуванням холодної зброї або предметів, які кидають вручну (камінь, кийок і т. ін.), та перешкоджає навмисному пробиванню в ньому наскрізного отвору (прорізу).
  ru (ударостойкое стекло
  Защитное стекло, которое обеспечивает временную защиту жизни, здоровья или имущества потребителя от определенного уровня силового воздействия, что соответствует атаке с применением холодного оружия или предметов, которые бросаются вручную (камень, палка и т. п.), и препятствует умышленному пробиванию в нем сквозного отверстия (проёма)).
  6.3 панцероване скло (Нд кулетривке скло)
  Захисне скло, яке забезпечує тимчасовий захист життя, здоров'я чи майна споживача від ураження кулями різного типу вогнепальної стрілецької зброї, що має визначений рівень кінетичної енергії та визначену конструкцію куль.
  ru (бронированное стекло (Нд пулестойкое стекло)
  Защитное стекло, обеспечивающее временную защиту жизни, здоровья или имущества потребителя от поражения пулями различного типа огнестрельного стрелкового оружия, которое имеет определенный уровень кинетической
  энергии и определенную конструкцию пуль).
  6.4 захисний пакет
  Пакет, що складається з монолітного екрана, який здатний захищати від певного рівня атаки.
  Примітка. Визначення поширюється на одношарове та багатошарове скло.
  ru (защитный пакет
  Пакет, который состоит из монолитного экрана, способного защищать от определенного уровня атаки)
  Примечание. Определение распространяется на однослойное и многослойное стекло.
  6.5 дуплексний пакет
  Конструкція, що складається з основного екрана тта додаткового антиосколкового (вторинного) екрана.
  ru (дуплексный пакет
  Конструкция, состоящая из основного экрана и дополнительного антиосколочного (вторичного) экрана).
  6.6 основний окран
  Складник дуплексного пакета для відбиття певного рівня атаки, що має окремий одно- або багатошаровий композиційний екран, який
  міститься з боку напрямку атаки.
  Примітка. Під впливом атаки можливе утвореним тріщин
  та виліт осколків з боку, протилежного до напрямку атаки.
  ru (основной экран
  Компонент дуплексного пакета для отражения определенного уровня атаки, состоящий из отдельного одно- или многослойного композиционного экрана, находящегося со стороны направления атаки.
  Примечание. Под воздействием атаки допускается образование трещин и вылет осколков со стороны, противоположной к направлению атаки).
  6.7 лицьовий [вітринний] бік захисного скла
  Визначений виробником бік захисного скла, обернений до напрямку атаки.
  ru (лицевая [витринная] сторона защитного стекла
  Определенная производителем сторона защитного стекла, обращенная к направлению атаки).
  6.7.1 зворотній бік захисного скла
  Бік, протилежний до лицьового.
  ru (тыльная сторона защитного стекла
  Сторона, противоположная лицевой).
  6.8 рівень атаки
  Визначений рівень кінетичної енергії, розрахований на руйнування захисного скла (утворення в ньому наскрізного отвору).
  ru (уровень атаки
  Определенный уровень кинетической энергии, рассчитанный на разрушение защитного стекла (образование в нем сквозного отверстия)).
  6.9 силова дія
  Зумисна дія особи, спрямована на порушення цілісності захисного скла.
  ru (силовое воздействие
  Умышленное действие лица, направленное на нарушение целостности защитного стекла).
  6.10 зразок скла для випробувань
  Певна частина захисного скла, що його піддають встановленій процедурі випробувань.
  ru (образец стекла для испытаний
  Определенная часть защитного стекла, которая подвергается установленной процедуре испытаний).
  6.11 проба захисного скла
  Визначена кількість зразків для випробувань, що відповідають за характеристиками та властивостями типу захисного скла, яке підлягає випробуванню.
  ru (проба защитного стекла
  Определенное количество образцов для испытаний, соответствующих по характеристикам и свойствам типу защитного стекла, которое
  подлежит испытанию).
  6.12 клас тривкості захисного скла
  Позначення в класифікації здатності захисного скла, що його піддають встановленій процедурі випробувань, протистояти певному рівню атаки.
  ru (класс стойкости защитного стекла
  Обозначение в классификации способности защитного стекла, которое подвергается установленной процедуре испытаний, противостоять определенному уровню атаки).
  6.13 атака
  Енергія, спрямована на руйнування захисного скла, щоб визначити його міцність.
  ru (атака
  Энергия, направленная на разрушение защитного стекла с целью определения прочности).

  7. Захисна кабіна
  7.1 захисна кабіна
  Об'ємна конструкція, розташована усередині будівлі чи за її межами, що має необхідне технічне оснащення й призначена
  тимчасово захищати здоров'я і життя людини від силової дії та захищати цінності.
  ru защитная кабина
  Объемная конструкция, расположенная внутри здания или за его пределами, имеющая необходимое техническое оснащение и предназначенная для временной защиты здоровья и жизни человека от умышленного силового воздействия и для хранения ценностей.
  7.2 елементи конструкції кабіни
  Складники конструкції кабіни (стіни, стінові панелі, стеля, підлога, двері, передавальний вузол) та елементи її з'єднання, що задовольняють вимоги щодо інженерно-технічного захисту
  кабіни.
  Примітка. Як елементи конструкції можуть бути використані стіни, стеля, підлога та перекриття будівель у разі відповідності цих будівельних елементів вимогам захищенності.
  ru (элементы конструкции кабины
  Составные части конструкции кабины (стены, стеновые панели, потолок, пол; дверь, передаточный узел) и элементы ее соединения, обеспечивающие требования по инженерно-технической защите кабины).
  Примечание. В качестве элементов конструкции могут быть использованы стены, потолок, пол и перекрытия зданий при соответствии этих строительных элементов требованиям защищённости.
  7.3 фрагмент кабіни
  Частина конструкції кабіни, що повністю повторює структуру складових елементів.
  ru (фрагмент кабины
  Часть конструкции кабины, полностью повторяющая структуру составляющих элементов).
  7.4 передавальний вузол
  Елемент конструкції кабіни (рама з панцерованим склом та лотком), призначений забезпечувати візуальне спостереження за обстановкою, провадити операції з цінностями та вести
  переговори.
  ru (передаточный узел
  Элемент конструкции кабины, включающий раму с пулестойким стеклом и лотком, предназначенный обеспечивать визуальное наблюдение за обстановкой, совершать операции с ценностями и вести переговоры).
  7.5 лоток
  Елемент конструкції кабіни, що призначений для здійснення операцій з цінностями або документами між персоналом та клієнтом.
  ru (лоток
  Элемент конструкции кабины, предназначенный для проведения операций с ценностями между персоналом и клиентом).

  8. Панцерований захист спеціалізованих автомобілів
  8.1. панцерований захист
  Сукупність панцерованих перешкод автомобіля що призначені цілком чи частково нейтралізувати дії засобів уражання.
  ru (броневая защита
  Совокупность броневых преград автомобиля, предназначенных, полностью или частично нейтрализовать воздействия средств поражения).
  8.2 панцерована перешкода
  Конструктивний елемент панцерованого захисту автомобіля, що складається з панцерованих деталей.
  ru (броневая, преграда
  Конструктивный элемент броневой защиты автомобиля, состоящий из броневых деталей.
  8.3 панцерована деталь
  Елемент панцерованої перешкоди спеціалізованого автомобіля, що поглинає або розсіює енергію засобів уражання.
  ru (броневая деталь
  Элемент броневой преграды слециализированного автомобиля, поглощающий или рассеивающий энергию средств поражения).
  8.4 засоби уражання
  Кулі стрілецької зброї та осколково-фугасна дія ручних гранат РГД-5, Ф-1 і РГ-42, а також їх аналогів закордонного виробництва.
  ru (средства поражения
  Пули стрелкового оружия и осколочно-фугасное действие ручных гранат РГД-5, Ф-1 и РГ-42, а также их аналогов зарубежного производ-
  ства).
  8.5 клас захисту
  Показник тривкості панцврованого захисту автомобіля до дії засобів уражання заданого типу згідно з класифікацією.
  ru (класс защиты
  Показатель стойкости броневой защиты автомобиля к воздействию средств поражения заданного типа согласно классификации).
  8.6 кондиційне ураження
  Ураження, за якого відсутнє проникнення засобів уражання та продуктів взаємодії засобів уражання з панцерованою перешкодою за її зворотню поверхню.
  ru (кондиционное поражение
  Поражение, при котором отсутствует проникновение средств поражения и продуктов взаимодействия средств поражения с броневой преградой за ее тыльную поверхность).
  8.7 спеціалізований автомобіль
  Автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений перевозити пасажирів або вантажі певних категорій.
  (ДСТУ 2984)
  ru (специализированный автомобиль
  Автомобиль, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для перевозки пассажиров или грузов определенных категорий).
  8.8 легковий спеціалізований автомобіль
  Легковий автомобіль, який має спеціальне обладнання (лічильник, пульт зв'язку, панцер тощо).
  (ДСТУ 2984)
  ru легковой специализированный автомобиль
  Легковой автомобиль, имеющий специальное оборудование (счетчик, пульт связи, броню и т. д.).

  9. Стрілецька зброя
  9.1 стрілецька зброя
  Ствольна зброя калібром менше 20 мм, призначена для метання кулі, шроту чи картечі.
  ru стрелковое оружие
  Ствольное оружие калибром менее 20 мм, предназначенное для метания пули, дроби или картечи.
  9.2 вогнепальна стрілецька зброя
  Стрілецька зброя, в якій для метання уражального елемента використовують енергію газів, що утворюються під час горіння метального
  заряду у стволі.
  ru огнестрельное стрелковое оружие
  Стрелковое оружие, в котором для метания поражающего элемента используется знергия газов, образующихся при горении метательного заряда в стволе.
  9.3 калібр стрілецької зброї
  Величина внутрішнього діаметра направляльної частини каналу ствола стрілецької зброї.
  ru калибр стрелкового оружия
  Величина, характеризующая внутренний диаметр направляющей части канала ствола стрелкового оружия.
  9.4 пробивальна дія кулі набою стрілецької зброї
  Здатність кулі набою стрілецької зброї пробивати різноманітні перешкоди.
  ru пробивное действие пули патрона стрелкового оружия
  Способность пули патрона стрелкового оружия пробивать различные преграды.
  9.5 точка влучення метаного елемента
  Точка перетину траєкторії польоту метаного елемента з ціллю чи картинною площиною.
  ru точка попадания метаемого элемента
  Точка пересечения траектории полета метаемого элемента с целью или картинной плоскостью.
  9.6 кут зустрічі мотаного елемента з ціллю
  Кут між дотичною до траєкторії польоту метаного елемента та площиною, дотичною до поверхні цілі в точці влучення.
  ru угол встречи метаемого элемента с целью
  Угол между касательной к траектории полета метаемого элемента и плоскостью, касательной к поверхности цели в точке попадания.
  9.7 набій стрілецької зброї
  Боєприпас стрілецької зброї, який в загальному випадку складається з метаного елемента, метального заряда, капсуля-запалювача та
  гільзи.
  ru патрон стрелкового оружия
  Боеприпас стрелкового оружия, представляющий собой сборочную единицу, состоящую, в общем случае, из метаемого элемента, метательного заряда, капсюля-воспламенителя и гильзы.
  9.8 метаний елемент
  Частина набою стрілецької зброї, що призначена уражати цілі, а також для цілевказування, яка вилітає під час пострілу з каналу ствола.
  ru метаемый элемент
  Часть патрона стрелкового оружия, предназначенная для поражения целей, а также для целеуказания, метаемая при выстреле из канала ствола.
  9.9 куля набою стрілецької зброї
  Метаний елемент, який вилітає з каналу ствола стрілецької зброї таким чином, що крізь поперечний переріз каналу ствола кожної миті
  проходить тільки один такий елемент.
  ru пуля патрона стрелкового оружия
  Метаемый элемент, выбрасываемый из канала ствола стрелкового оружия таким образом, что через поперечное сечение канала ствола
  в каждый момент проходит только один такой элемент.
  9.10 дистанція обстрілу
  Визначена відстань між зрізом ствола вогнепальної стрілецької зброї та лицьовою стороною зразка.
  ru (дистанция обстрела
  Определенное расстояние между срезом ствола огнестрельного стрелкового оружия и лицевой стороной образца).

  10. Захист магнітних носіїв інформації
  10.1 сейф для зберігання магнітних носіїв інформації
  Пристрій, призначений для зберігання магнітних носіїв інформації, який перешкоджає несанкціонованому копіюванню або знищенню
  записаної на них інформації.
  en data safe

  ru (сейф для хранения магнитных носителей информации
  Устройство, предназначенное для хранения магнитных носителей информации, которое препятствует несанкционированному копированию или уничтожению записанной на них информации).
  10.2 магнітний екран
  Пристрій для захисту від магнітного поля за допомогою конструктивних елементів з феромагнітних матеріалів з низькими значеннями залишкової магнітної індукції та коерцитивної сили.
  ru (зкран магнитный
  Устройство для защиты от магнитного поля с помощью конструктивных элементов из ферромагнитных материалов с низкими значениями остаточной магнитной индукции и коэрцитивной силы).
  10.3 коефіцієнт екранування
  Відношення напруженості магнітного поля зовні сейфа до напруженості магнітного поля всередині сейфа.
  ru (коэффициент экранирования
  Отношение напряженности магнитного поля вне сейфа к напряженности магнитного поля внутри сейфа).
  10.4 випробування сейфа на екранувальну здатність
  Дії випробувачів, спрямовані на визначений коефіцієнтів екранування сейфа для наступної класифікації.
  ru (испытание сейфа на экранирующую способность
  Действия испытателей, направленные на определение коэффициента экранирования сейфа с целью последующей классификации).

  ДОДАТОК А
  (Довідковий)
  Загальнотехнічні поняття щодо засобів технічного укріплення та захисту об'єктів

  А.1 тримальні конструкції [елементи]
  Конструкції [елементи], що сприймають постійну чи тимчасову навантагу, в тому числі й навантагу від інших частин будівель.
  ru несущие конструкции [элементы]
  Конструкции [элементы], воспринимающие постоянную и временную нагрузки, в том числе нагрузку от других частей зданий.
  А.2 відгороджувальні конструкції
  Конструкції, що виконують функції відгородження чи розподілу об'ємів (приміщень) будівель.
  Примітка. Відгороджувальні конструкції можуть поєднувати функції тримальних (у тому числі самотримальних) та відгороджувальних конструкцій.
  ru ограждающие конструкции
  Конструкции, выполняющие функции ограждения или разделения объемов (помещений) зданий.
  Примечание. Ограждающие конструкции могут совмещать функции несущих (в том числе самонесущих) и ограждающих конструкций.
  А.З самотримальні конструкції
  Конструкції, що сприймають навантагу тільки від власної ваги.
  ru самонесущие конструкции
  Конструкции, воспринимающие нагрузку только от собственного веса.
  А.4 комора
  Приміщення для зберігання допоміжних та пакувальних матеріалів.
  ru (кладовая
  Помещение для хранения вспомогательных
  и упаковочных материалов).
  А.5 вид охорони
  Організація охорони об’єкта будь-яким із підрозділів охорони при МВС України: пунктом централізованої охорони, міліцейським, воєнізованим, сторожовим або змішана.
  ru (вид охраны
  Организация охраны объекта каким-либо из подразделений охраны при МВС Украины: пунктом
  централизованной охраны, милицейским, военизированным, сторожевым или смешанная).
  А.6 інженерно-технічні засоби посилення охорони
  Охоронне телебачення та освітлення, постова сигналізація та зв’язок, місця та обладнання для контролю проходу та догляду, контрольно-слідові смуги, огорожі, забороняльні, попереджувальні знаки і т. ін.
  ru (инженерно-технические средства усиления охраны
  Охранное телевидение и освещение, постовая сигнализация и связь, места и оборудование для контроля прохода и досмотра, контрольно-следовые полосы, ограждения, запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.)
  А.7 сигнальна огорожа
  Самостійна огорожа периметра або огорожі типу «Дашок», яка складається з чутливих елементів технічних засобів охоронної сигналізації периметра.
  ru (сигнальное ограждение
  Самостоятельное ограждение периметра или ограждения типа «Козырек», состоящее из чувствительных элементов технических средств охранной сигнализации периметра).
  А.8 суміжні приміщення
  приміщення, які мають спільний вхід (вихід) та допускають можливість проникнення з одного приміщення в інше.
  ru (смежные помещения
  Помещения, имеющие общий вход (выход) и допускающие возможность проникновения из одного помещения в другое).
  А.9 вразливе місце (під час охорони)
  Частина, елемент, фрагмент периметра об'єкта, будівлі, приміщення, крізь який існує найбільша ймовірність проникнення з найменшою затратою
  часу.
  ru (уязвимое место (при охране)
  Часть, элемент, фрагмент периметра объекта, здания, помещения, через который наиболее вероятно проникновение с наименьшими затратами времени).
  А.10 інженерно-технічна укріпленість
  Сукупність засобів посилення конструктивних елементів будівель і приміщень, щоб перешкоджати проникненню в охоронну зону.
  ru (инженерно-техническая укреплённость
  Совокупность приспособлений усиления конструктивных элементов зданий и помещений для предотвращения проникновения в охраняемую зону).
  А.11 надійність
  Властивість об'єкта зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.
  ДСТУ 2360.
  ru надежность
  Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

  ДОДАТОК Б (Довідковий)
  Загальнотехнічні поняття видів скла щодо засобів технічного укріплення та захисту об'єктів
  Б.1 скло
  Тверда аморфна речовина, прозора в тій чи іншій частині оптичного діапазону (залежно від складу) здобута під час застигання розплаву, що має склотвірні компоненти.
  (ДСТУ 3290)
  ru (стекло
  Твердый аморфный материал, прозрачный в той или иной области оптического диапазона (в зависимости от состава), полученный при остывании расплава, содержащего стеклообразующие компоненты)
  Б.2 кольорове скло
  Силікатне скло, яке забарвлюють диспергуванням в ньому домішок металів чи їхніх оксидів.
  (ДСТУ 3290)
  ru (цветное стекло
  Силикатное стекло, в котором диспергированы примеси металлов или их оксиды, придающие стеклу окраску).
  Б.3 силікатне [фосфатне] [боратне] скло
  Скло, основним склотворним компонентом якого є оксид кремнію [фосфору] [бору].
  (ДСТУ3290)
  ru (силикатное [фосфатное] [боратное] стекло
  Стекло, основным стеклообразующим компонентом которого является оксид кремния [фосфора] [бора]).
  Б.4 звичайне скло; віконне скло
  Силікати натрію та кальцію, сплавлені з діоксидом кремнію.
  (ДСТУ 3290)
  ru (обыкновенное стекло; оконное стекло
  Силикаты натрия и кальция, сплавленные с диоксидом кремния).
  Б.5 листове скло
  Скло, використовуване, головним чином, у будівництві, транспортному машинобудуванні.
  (ДОТУ 3290)
  ru (листовое стекло
  Стекло, применяемое, главным образом, в строительстве, транспортном машиностроении).
  Б.6 багатошарове скло
  Конструкційний матеріал, що складається із склеєних між собою скляних пластин.
  (ДСТУ 3290)
  ru (многослойное стекло
  Конструкционный материал, состоящий из склеенных между собой стеклянных пластин).
  Б.7 леговане кварцове скло
  Кварцове скло з домішками, що легують.
  (ДСТУ 3290)
  ru легированное кварцевое стекло
  Кварцевое стекло с вводимыми легирующими добавками.
  Б.8 тришаровий виріб
  Виріб, здобутий склеюванням двох листів скла полівінілбутиральною плівкою.
  ru трехслойное изделие
  Изделие, полученное склейкой двух листов стекла поливинилбутиральной пленкой.
  Б.9 загартований скляний виріб
  Виріб з одинарного скла, підданий спеціальній термічній обробці з метою поліпшення його механічних властивостей та забезпечення певного виду руйнування
  (ДСТУ 2979)
  ru закаленное стеклянное изделие
  Изделие из одинарного стекла, подвергнутое специальной термической обработке с целью повышения его механических свойств и обеспечения определенного вида разрушения.
  Б.10 гнуте скло
  Скло, зігнуте не менше ніж в одному напрямку.
  ru гнутое стекло
  Стекло, изогнутое не менее чем в одном направлении.
  Б.11 скло багатошарове металізоване
  Конструкційний матеріал, складовою частиною якого є скло з домішками металів, призначений для захисту від різних видів випромінень.
  (ДСТУ 3290)
  ru (металлизированное многослойное стекло
  Конструкционный материал, составляющей частью которого является стекло с добавками металлов, используемый для защиты от разных видов излучений).
  Б.12 багатошарове силікатне скло
  Конструкційний матеріал, що складається із склеєних між собою пластин тільки з силікатного скла.
  (ДСТУ 3290)
  ru (многослойное силикатное стекло
  Конструкционный материал, состоящй из склеенных между собой пластин только из силикатного стекла).
  Б.13 багатошаровий скляний виріб
  Виріб, одержаний склеюванням двох чи більше листіва скла клейким матеріалом.
  (ДСТУ 2979)
  ru (многослойное стеклянное изделие
  Изделие, полученное путём склеивания двух или более листов стекла клеющим материалом).
  Б.14 загартоване скло
  ru закаленное стекло
  Б.15 зміцнене скло
  ru упрочненное стекло
  Б.16 пресоване скло
  Найважливіший вид масового асортименту скла, вироблюваного методом пресування.
  (ДСТУ 3290)
  ru (прессованное стекло
  Важнейший вид массового ассортимента стекла, изготовляемого методом прессования).
  Б.17 профільне скло
  Багатогабаритні будівельні вироби зі скла, вироблювані методом безперервного прокату із армованого (неармованого) безбарвного (кольорового) скла.
  (ДСТУ 3290)
  ru (профильное стекло
  Крупногабаритные строительные изделия из стекла, изготовляемые методом непрерывного проката из армированного (неармированного) бесцветного (окрашенного) стекла).
  Б.18 рідке скло; клей силікатний
  Водний розчин розчинного скла
  (ДСТУ 3290)
  ru (жидкое стекло; клей силикатный
  Водный раствор растворимого стекла).
  Б.19 будівельне скло
  ru (строительное стекло)
  Б.20 скляний безпечний виріб
  Виріб із скла, під час руйнування якого не утворюються гострі осколки, що розлітаються.
  (ДСТУ 2979)
  ru стеклянное безопасное изделие
  Изделие из стекла, которое разрушаясь не даёт острых разлетающихся осколков.

  Алфавітний покажчик
  Оффтоп

  Розроблено Головним управлінням Державної служби охорони при МВС України
  Внесено Міністерством внутрішніх справ України

  Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 2 липня 1999р. № 7

  Введено вперше

  Розробники: В. Шаповал (керівник розробки), О. Черкашин, В. Усольцев, О. Бовсуновський, Г. Музичук, В. Пономарчук.
  Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України.

   Вход

   Вход